Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

 
 
Program działania Muzeum Karykatury 2022-2026
MuKa_program_2022_2026.pdf
 
 
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego gromadzi zabytki w zakresie sztuki karykatury, opracowuje, konserwuje, przechowuje i udostępnia zgromadzone zbiory.
Prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną, współpracuje z muzeami karykatury w kraju i zagranicą, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi realizującymi cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Gromadzi zbiory z zakresu sztuki karykatury, w szczególności satyryczne i humorystyczne: rysunki, grafiki, obrazy, rzeźby, plakaty, druki, w tym satyryczne i humorystyczne kalendarze oraz pocztówki, książki o tematyce związanej z karykaturą, albumy karykatur i katalogi wystaw, czasopisma satyryczne i humorystyczne, materiały o charakterze dokumentacyjnym, dotyczące polskich artystów uprawiających karykaturę.
Muzeum w celu realizacji swoich działań w szczególności: przechowuje, zabezpiecza i konserwuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych.
Inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory.
Inspiruje i prowadzi działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską w zakresie objętym swą działalnością.
Przyjmuje w depozyt zabytki, udostępnia zbiory i materiały dokumentacyjne oraz udziela informacji do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich.
Opracowuje i organizuje wystawy stałe i czasowe w kraju i zagranicą, organizuje i prowadzi działalność edukacyjną. Inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane z zakresem swej działalności.
Organizuje spotkania literacko-muzyczne.
Opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe i artystyczne z zakresu swojej działalności.
Prowadzi fachową bibliotekę, udziela pomocy i fachowych porad w zakresie swojej działalności. Organizuje lub współorganizuje spotkania, zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej działalności.
 
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa