Muzeum Karykatury
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Muzeum Karykatury > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie 1/2012

Ogłoszenie 1/2012

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
1/2012
Stanowisko
główny księgowy
Komórka organizacyjna/Podmiot
Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego
Dzielnica
Śródmieście
Termin
13-04-2012
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

 

Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego

Dyrektor

poszukuje kandydata na stanowisko:

główny księgowy

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

Wymiar etatu: 1/2

Adres: Muzeum Karykatury  ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: j.w.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

·        prowadzenie rachunkowości jednostki

·        prowadzenie gospodarki finansowej jednostki

·        opracowywanie  projektu planu finansowego

·        dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych

·        nadzorowanie prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań finansowych

·        opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki w celu zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Muzeum Karykatury

·        opracowywanie i bieżąca kontrola danych prezentowanych w sprawozdaniach z dochodów i wydatków budżetowych jednostki z zapisami ksiąg rachunkowych

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości

 

pozostałe wymagania niezbędne:

znajomość ustaw z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej umiejętność organizacji własnej pracy zdolność analizy i syntezy informacji umiejętność skutecznego komunikowania się umiejętność obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, oraz arkusza kalkulacyjnego (MS Office) umiejętność stosowania prawa w praktyce

 

 

wymagania dodatkowe

 

szkolenie z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych znajomość systemów finansowo-księgowych

dodatkowe (pożądane) cechy osobowości

odpowiedzialność i rzetelność zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań umiejętność pracy w zespole wysoka kultura osobista

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

życiorys i list motywacyjny oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie pisemne o posiadaniu obywatelstwa polskiego kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

13.04.2012

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego

ul. Kozia 11

00-070 Warszawa

 

Inne informacje:

 

Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„gł. księgowy/1/2012”

Aplikacje nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia, CV, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

UWAGA!

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (decyduje data dostarczenia do Muzeum Karykatury) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie – I piętro, pod adresem: Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Nabór nr 1/2012 na stanowisko – Główny Księgowy (termin złożenia dokumentacji do dnia 13.04.2012

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Warszawa, dnia 3.04.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  NR 1/2012

 

Wynik przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

 

 

 

 

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia – p. Jadwigę Jaworską.

 

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania dot. rekrutacji na ww. stanowisko.

 

 

 

                                                         

 

 

 
 
Wprowadził Lewicka Anna (Muzeum Karykatury) 03-04-2012
Aktualizujący Lewicka Anna (Muzeum Karykatury) 16-05-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.zzaradkiewicz 16-05-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-05-2012
Liczba odwiedzin: 2033